Gentofte Tennis Klubs vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Gentofte Tennis Klub (GTK). Klubben, der har hjemsted i Gentofte kommune er stiftet år 1901. Klubben er gennem Sjællands Tennis Union medlem af Dansk Tennis Forbund under Dansk Idræts Forbund, og er underlagt forbundets love og bestemmelser.

§ 2 Formål

Klubbens formål er at spille tennis, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til sporten. Endvidere er formålet at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben.

§ 3 Medlemskab

Klubbens medlemmer er: seniormedlemmer, juniormedlemmer, formiddagsmedlemmer og passive medlemmer. Man er juniormedlem til og med det kalenderår, man fylder 18 år.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.

Ved indmeldelse udleveres klubbens love samt spille- og ordensreglement.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for klubbens gæld.

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til klubbens inspektør. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

Indmeldelse er bindende, idet der dog er en prøvetid på 14 dage.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens inspektør. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben.

§ 6 Kontrakter på indendørs baner.

Indendørs baner kan tegnes af alle klubbens medlemmer ved indgåelse af en af klubben udarbejdet kontrakt.

Personer, som ikke er medlemmer af GTK kan tegne kontrakt for timer, som klubbens medlemmer ikke har ønsket at tegne kontrakt for.

Klubbens overordnede forbrug af haltimer til andet end privat baneleje kan ikke ændres væsentligt uden generalforsamlingens godkendelse.

§ 7 Kontingent og indendørs baneleje.

Kontingent samt indendørs baneleje fastsættes på den ordinære generalforsamling i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Kontingent og indendørs baneleje indbetales forud og bestyrelsen fastsætter opkrævningsformen og terminerne for indbetaling af baneleje.

§ 8 Restance

Kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Hvis et medlem efter påmindelse ikke betaler sit kontingent, kan bestyrelsen slette det pågældende medlem af medlemslisten.

§ 9 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens love, herunder spille- og ordensreglementet, eller medlemmet på særlig grov vis tilsidesætter sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, og i sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen endeligt afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling og behandles som et særligt punkt på denne. Afgørelse om eksklusion kræver 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

§ 10 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt sidste tirsdag i februar.

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, og der kan stemmes ved fuldmagt til et klubmedlem.

Generalforsamlingen indkaldes med 6 ugers varsel ved opslag på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubben 3 uger før. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til ændring af klubbens love skal være indsendt inden udgangen af januar måned. Alle lovligt indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Revideret regnskab og budget skal kunne afhentes i klubben senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte.

§ 11 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år til godkendelse.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8) Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
9) Valg af 3 spilleudvalgsmedlemmer og 3 ungdomsudvalgsmedlemmer.
10) Eventuelt.

§ 12 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog kræver ændring af klubbens love og beslutning om opløsning af foreningen kvalificeret majoritet jfr. §§ 20 og 21.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret jfr. § 10.

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 50 af klubbens stemmeberettigede medlemmer kræver det, med angivelse af det emne, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, og generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

Proceduren omkring indkaldelse, mødeledelse, afstemning m.m. svarer til proceduren ved den ordinære generalforsamling.

§ 14 Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende og enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til klubbens love.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og yderligere 4 medlemmer, der alle vælges for 2 år af den ordinære generalforsamling. De fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han anser det for nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 15 Forretningsorden og tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer, herunder formanden er til stede. Bestyrelsen skal føre referat over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Klubben tegnes af formanden, dog kræves ved økonomiske dispositioner over 25.000 kr. underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt låneoptagelse på mere end 200.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 16 Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret og bestyrelsen skal senest ultimo januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. dec. til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling med revisorernes påtegning til godkendelse.

§ 17 Revision

Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med påtegning af revisorerne, der til enhver tid har adgang til at gennemgå regnskab og beholdning.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen revisorer og revisorsuppleanter. Genvalg kan ske.

§ 18 Ordensbestemmelser

Klubbens medlemmer skal rette sig efter de af klubben fastsatte spille- og ordensreglement og bestyrelsen kan ved overtrædelser udelukke den eller de pågældende fra klubbens anlæg i en nærmere fastsat periode.

Klubbens medlemmer er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler for forsætlig eller groft uagtsom omgang med eller beskadigelse af klubbens bygninger, anlæg og inventar.

§ 19 Spilleudvalg og ungdomsudvalg

Spilleudvalget består af 4 medlemmer, hvoraf bestyrelsen vælger det ene, og generalforsamlingen de øvrige tre, alle for en etårig periode. Udvalget, der selv vælger sin formand, leder klubbens turneringer med undtagelse af rene juniorturneringer, og udtager seniorspillere til repræsentative kampe.

Ungdomsudvalget består af 4 medlemmer, hvoraf bestyrelsen vælger det ene og generalforsamlingen de øvrige 3, alle for en etårig periode. Udvalget, der selv vælger sin formand, forestår klubbens ungdomstræning, leder klubbens rene juniorturneringer og udtager spillere til repræsentative kampe.

§ 20 Lovændringer

Ændringer eller tilføjelser til klubbens love kan ske på enhver generalforsamling med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

§ 21 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en til dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og med 2/3 majoritet vedtager en opløsning. Opnås en sådan tilslutning uden at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, skal bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvis afgørelse er bindende, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Vedtages forslaget skal generalforsamlingen tage stilling til, hvordan man skal forholde sig til Gentofte Tennis Klubs aktiver og passiver.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. februar 2004. Lovene træder i kraft fra denne dato og erstatter lovene af 6. september 1983.

Vedtægter

Formands Beretning

INDKLADELSE TIL GENERALFORSAMLINGER

SPILLE- OG ORDENSREGLEMENT

Generelle regler:

 • I GTK reserveres baner i klubbens Bookingsystem. Der findes en skærm i klubhuset, men Bookingsystemet kan også benyttes over Internettet på adressen: www.gentoftetennisklub.dk. På hjemmesiden klikker man på knappen ”Banebooking”, hvor man finder en udførlig vejledning.
 • To tegningsberettigede medlemmer kan reservere en bane ved at anføre deres medlemsnumre på en ledig plads i Bookingsystemet.
 • Uanset om man spiller single eller double skal der anføres to medlemsnumre eller et nummer og en gæst, for at banen er lovligt tegnet. (Vedrørende gæster, se neden for).
 • Reservationen er personlig, og skal tilhøre de spillere, som aktuelt spiller på den pågældende bane. GTK vagten har ret til at kontrollere, at denne regel overholdes. Når timen er udløbet, kan en ny bane tegnes. De begrænsede reservationsrettigheder for formiddags- og juniorspillere er følgende:
  • Juniorspillere kan ikke reservere bane 1, 2 og 3 mandag til fredag efter klokken 17.00 og lørdag til søndag før klokken 12.00.
  • Formiddagsspillere kan mandag til fredag ikke reservere bane 1, 2 og 3 efter klokken 14.00 og bane 4, 5 og 6 efter klokken 13.30 og lørdag til søndag kan de ikke reservere bane 1, 2 og 3 indtil kl. 14 og bane 4, 5 og 6 indtil klokken 13.30.
  • Dette gælder også helligdage.
 • Hvis ikke de to personer, der har reserveret, befinder sig på banen senest 10 minutter efter periodens begyndelse, kan banen benyttes af andre.
 • Spillerne skal feje og som hovedregel vande banen, inden den forlades. Kun ved våde baner undlades vanding. Der fejes og vandes i begyndelsen af den følgende spilleperiode. Det er tilladt at vente med at feje og vande til de næste spillere er ankommet.
 • Hunde er ikke tilladt adgang på såvel indendørs- som udendørsbaner.
 • Husk at slette reservationen i Bookingsystemet, hvis man kan se, at den ikke bliver benyttet.
 • Privattrænere skal reservere bane med eget og elevens nummer. Er træneren ikke medlem af GTK, skal banen reserveres med en gæst og elevens nummer.
 • Gentagen svindel med Bookingsystemet kan medføre eksklusion fra klubben.

  Passivt medlemskab og generhvervelse af fuldtidsmedlemskab

 • Ønsker et fuldtidsmedlem passivt medlemskab ved fx udenlandsophold eller sygdom, kan fuldtidsmedlemskab efterfølgende kun opnås ved, at medlemmet stiller sig i kø, som andre der søger optagelse i klubben, som fuldtidsmedlemmer. I anciennitetsberegningen indgår kun tiden som passivt medlem, mens tiden som tidligere fuldtidsmedlem ikke tages i betragtning.


  Indendørsbaner
  :

 • De to indendørsbaner kan også reserveres i sommerhalvåret. Prisen fremgår af klubbens hjemmeside under Banebooking.
 • I sommerhalvåret må bookede indendørsbaner vige for klubtræning i tilfælde af regn. Banen refunderes af GTK.
 • Der er kun lys på banen, hvis banen er booket i banebookingsystemet. Dette kan gøres online via internettet på computer, Tablets og Smartphones. Baner på kontrakt er forhåndsbooket.
 • Hvis medlemmet på forhånd har indbetalt et beløb på sin konto i banebookingsystemet, kan der også bookes en bane på skærmen i forhallen. Du indbetaler fx 390 kr. (svarende til 3 banebookninger) online med dankort. Log ind med dit medlemsnummer og kode. I højre side ser man fanen ”indbetal til saldo”, klik på den og følg anvisningerne for online indbetaling med dankort af beløbet på din konto i systemet. Når man booker en indendørsbane bliver beløbet herefter trukket fra saldoen (og der kommer lys på banen den pågældende time).
 • Når banetimen slutter bliver lyset dæmpet i 5 minutter inden det slukkes helt. Der er mulighed for lys nogle minutter før banetimen.
 • Skån hallens gulvbelægning og inventar.
 • Der må kun spilles med helt rene sko og rene bolde.
 • Der må kun medbringes vand i drikkedunke. Der må ikke medtages mad og andre drikke.
 • I tilfælde af regn må tegnede eller kontrakt betalte indendørsbaner vige for holdkampe, idet udgiften til banen refunderes af GTK (vedrørende særlige rettigheder se nedenfor).


  Gæstespillere:

 • Gæster kan reservere udendørsbaner mod betaling af et gebyr.
 • Et medlem kan reservere en bane med eget nummer og en gæst, og får derved ret til at spille med op til tre gæster i en time.
 • To eller fire gæster kan også reservere en bane uden at spille med et medlem. Uden deltagelse af medlemmer kan gæster kun reservere baner i samme perioder som formiddagsspillere. Afgift for gæstespil refunderes ikke, uanset årsag til at reservationen ikke blev benyttet.


  Turneringer:

 • Bestyrelsen eller spilleudvalget kan reservere baner til turneringer eller udfordringskampe. Bestyrelsen kan, hvis forholdene kræver det, overflytte en reservation til en anden bane – eller med varsel til de berørte – eventuelt helt slette reservationen.
 • Medlemmer som er sat op til turnering må gerne ændre spilletidspunktet, hvis de er enige om det. Dette skal ske efter aftale med turneringsledelsen.
 • Særlige rettigheder:
 • Mandagspiger (mandage), Ladies (Tirsdage) samt Gobies (Onsdage) må i tilfælde af regn spille indendørs med helt rene sko (ikke udendørssko) og rene bolde. Der skal bookes baner (hvis ledige) og betales for baneleje for hver gang.

Bestyrelsen, august 2015.

Kontraktbestemmelser for leje af indendørs baner i GTK-hallen i vintersæsonen (1. september – 30. april):

§1. Der kan tegnes kontrakt for en indendørs bane i tidsrummet kl.06.00 – 23.00 alle ugens syv dage for hele vintersæsonen.

§1a. Klubben ved bestyrelsen, sportschef og cheftræner disponerer banetimer til brug for junior- og seniortræning, samt til holdkampe.

§1b. Banetimer prisfastsættes i 3 kategorier i forhold til efterspørgsel: “billig takst”, “standard takst” eller ”prime time”.

§1c. Baner i tidsrummene mandage-torsdage 17.00 – 22.00, fredage 17.00 – 19.00, lørdage-søndage 09.00 – 18.00 er ”prime time”. Baner i tidsrummene mandage-torsdage 14.00 – 17.00 og 22.00 – 23.00, fredage 14.00 – 17.00 og 19.00 – 22.00, lørdage-søndage 06.00 – 09.00 og 18.00 – 23.00 er “standard takst”. Øvrige banetimer er til “billig takst”. Se oversigtsskema.

§1d. Banetimer i ”prime time” prisfastsættes højere end “standard takst”, der prisfastsættes højere end “billig takst”.

§2. En lejekontrakt dækker leje af én banetime på det samme tidspunkt på den samme ugedag og er bindende for en hel vintersæson (1.september – 30.april).

§2a. Alle, som spiller i medfør af kontrakten, skal stå anført på kontrakten, og alle skal være medlemmer af GTK. Ved kortvarig ferie, skade, rejseaktivitet eller lign. kan andre GTK-medlemmer spille som gæst/reserve. Som gæster/reserver på en halkontrakttime må man kun invitere personer, der er GTK-medlemmer.

§2b. Kontrakthaverne er alle de på kontrakten anførte spillere. Der kan maksimalt stå 6 kontrakthavere på en kontrakt, hvoraf kontaktpersonen er den ene.

§2c. Én af kontrakthaverne er kontaktpersonen, som hæfter økonomisk for alle de anførte kontrakthavere.

§3. Hvis en eller flere kontrakthavere ophører med at spille, har den eller de kontrakthavere, som fortsætter, førsteret til at videreføre og tegne timen for den næste vintersæson. Så længe der er gengangere blandt kontrakthaverne er der tale om en videreførelse af kontrakten.

§4. Et medlem kan stå som kontrakthaver på et ubegrænset antal banetimer, dog max. 2 banetider i ”prime time”.

§5. Kontrakthaverne på en lejekontrakt kan videreføre kontrakten fra en vintersæson til den næste.

§5a. Kontaktpersonen på lejekontrakterne skal bekræfte videreførelse af kontrakten for den kommende vintersæson inden den af bestyrelsen/kontoret opgivne dato.

§5b. Ledige banetimer slås op på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubben, så alle medlemmer kan søge disse inden den af bestyrelsen/kontoret opgivne dato.

§5c. Hvis der er flere ansøgere til en ledig banetimer, trækkes der lod. Medlemmer, der allerede er kontrakthavere, får 1 lod. Medlemmer, der ikke er kontrakthavere i forvejen, får 2 lodder.

§6. Klubben forbeholder sig ret til midlertidigt eller varigt at inddrage haltimer til reparation, turneringer eller andre formål i klubbens interesse, jf. klubbens reglement om inddragelse af indendørs baner til holdkampe.

§7. Midlertidig inddragelse refunderes, mens der i tilfælde af varig inddragelse skal tilbydes en anden passende time.

§8. Hvis kontrakthaverne på en banetime kan forudse, at de ikke kan benytte banen i en eller flere uger, kan kontaktpersonen via sin adgang til banebookingsystemet afmelde de(n) pågældende banetime(r), så de(n) fremstår ledig(e) i banebookingsystemet. Andre GTK-medlemmer kan derefter booke de(n) ledige bane(r). Hvis en afmeldt banetime bookes af andre, vil 70 % af ”standard taksten” blive krediteret banekontraktens kontaktpersons konto i banebookingsystemet.

§9. Der må kun spilles med rene tennissko i hallen (uden grus, gadesnavs og salt – husk at skifte sko) , ligesom boldene skal være rene. Gentagen overtrædelse heraf kan medføre tab af tegningsret indendørs, og GTK forbeholder sig ret til at gøre den enkelte spiller ansvarligt for forvoldt skade.

§10. Overtrædelse af kontraktens bestemmelser eller misligholdelse af kontrakten kan føre til inddragelse af kontrakten.

§11. Bestyrelsen afgør tvistigheder angående kontrakter.

Hvem må udføre privat lektioner?

Alle trænere, som giver privat lektioner til GTKs medlemmer på GTKs tennisbaner, skal være godkendt af GTKs cheftræner & bestyrelsen. Tennistræneren som giver privat lektioner skal være medlem af GTK Tennis. Tennistræneren skal være tilknyttet GTK enten ved at være timetræner, træner på GTK’s camps eller ved andet samarbejde. Ønsker du privattræning, kontakt cheftræneren Jonas Svendsen, js@gtklub.dk, som henviser til de godkendte trænere.

Pris & afregning sker efter aftale med den pågældende træner.
Bestyrelsen  for Gentofte Tennisklub, d. 9. februar 2016

Spille og ordensreglement i GTK

GENTOFTE TENNIS KLUBS BESTYRELSE

Christian Eppers

Christian Eppers

Formand

Lars Nygaard

Lars Nygaard

Næst-formand

Jakob Kjærsgaard

Jakob Kjærsgaard

Ungdomsudvalgsformand

Ole Frølich-Jensen

Ole Frølich-Jensen

Kasserer

Andreas Boe Laulund

Andreas Boe Laulund

Seniorudvalg

Benedicte Howitz Bardam

Benedicte Howitz Bardam

Motionistudvalg

Rasmus Sørensen

Rasmus Sørensen

Sponsorudvalg